İnteraktif CD

28 Haziran 2007 - 26566          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12251 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda DeğişiklikYapılmasına Dair Esaslar- 2007/12251 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda DeğişiklikYapılmasına Dair Esaslar

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ'ın Seçilmesine Dair Karar- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ'ın Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- 2007/12253 Kamu İhale Kurulu Üyeliğine, Hicabi Ece'nin Atanması Hakkında Karar

- 2007/12281 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, Doç. Dr. Turan Erol'un Atanması Hakkında Karar

- 2007/12323 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, İlhami Öztürk'ün Atanması Hakkında Karar

- Devlet, Millî Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans ÖğretimYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

TEBLİĞLER

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373)

- Vergi UsulKanunu Genel Tebliği (Sıra No: 374)- Vergi UsulKanunu Genel Tebliği (Sıra No: 374)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/35)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/35)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/36)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/36)

- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 93)- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 93)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/61, K: 2007/17 Sayılı Kararı (23/1/1987 Tarihli ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/61, K: 2007/17 Sayılı Kararı (23/1/1987 Tarihli ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları