İnteraktif CD

23 Haziran 2007 - 26561          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12245 Türkiye-Hindistan Turizm Alanında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12245 Türkiye-Hindistan Turizm Alanında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12226 Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Millî Eğitim ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik- Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün Üretimi,Üretici Tütünlerinin Pazarlanması,İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Üretimi,Üretici Tütünlerinin Pazarlanması,İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine,İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine,İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Özelleştirme İdaresinin 22/6/2007 tarihli ve 2007/45 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları