İnteraktif CD

16 Haziran 2007 - 26554          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5678 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5678 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- PTT Acentelikleri Yönetmeliği- PTT Acentelikleri Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları