İnteraktif CD

14 Haziran 2007 - 26552          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5681 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5681 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5684 Sigortacılık Kanunu- 5684 Sigortacılık Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler- Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12211 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Sakarya İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliğine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

- 2007/12221 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2007/12221 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/6/2007 Tarihli ve 2204 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/6/2007 Tarihli ve 2204 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları