İnteraktif CD

13 Haziran 2007 - 26551          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu- 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12194 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12194 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12144 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12149 Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12191 Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Sağlık Eğitim Fakültesinin Adının Sağlık Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/12192 28/11/1990 Tarihli ve 90/1225 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin 15 inci Sırasının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/12212 18/1/1990 Tarihli ve 90/77 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ile 22/10/1990 Tarihli ve 90/1117 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/12216 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12217 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

TEBLİĞLER

- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 85)- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 85)

- Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 1)- Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 1)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/13)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına DairTebliğ (No: ÖSG-2007/14)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/24)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/42)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları