İnteraktif CD

31 Mayıs 2007 - 26538          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5668 Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu- 5668 Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu

TBMM KARARI

- 893 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12106 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün "İktisadi Devlet Teşekkülü" Olarak Yapılandırılması Hakkında Karar

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Kublay ÖZKAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/31)- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Kublay ÖZKAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/31)

YÖNETMELİKLER

- Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/28)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/28)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/29)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/30)

- Garanti Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/1)- Garanti Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/1)

- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/2)- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/2)

- Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/39)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları