İnteraktif CD

26 Mayıs 2007 - 26533          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar- Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

- Tedavi Ücretleri ile İlgili 2007/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi- Tedavi Ücretleri ile İlgili 2007/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Kılık ve Kıyafet ile İlgili 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kılık ve Kıyafet ile İlgili 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Yatırımların ve istihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 4)- Yatırımların ve istihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/92, K: 2007/25 sayılı Kararı (8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4648 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/92, K: 2007/25 sayılı Kararı (8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4648 sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları