İnteraktif CD

22 Mayıs 2007 - 26529          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12071 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12072 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bir Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılması Hakkında Tezkere

ATAMA KARARI

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği- Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği

- Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

- İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Ülkeler Menşeli Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları Tahsisinde Ek Belge Aranmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları