İnteraktif CD

20 Mayıs 2007 - 26527          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5655 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5655 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5657 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun- 5657 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI 2007/12087 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12097 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar- 2007/12097 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Harran Üniversitesi Rektörlüğünün Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU'nun Atanmasına Dair Karar (No: 2007/30)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/26)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/26)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/09)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/10)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/25)- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/25)

DÜZELTME

- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili   - Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili