İnteraktif CD

18 Mayıs 2007 - 26526          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5648 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun- 5648 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 5653 Yunus Emre Vakfı Kanunu- 5653 Yunus Emre Vakfı Kanunu

- 5656 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5656 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5658 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5658 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5659 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun- 5659 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Çeşitli Üniversite Rektörlükleri ile Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 443)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 443)

- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- 2007 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Edilen Kayıt- 2007 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Edilen Kayıt

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/31, K: 2007/11 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/31, K: 2007/11 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları