İnteraktif CD

12 Mayıs 2007 - 26520          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12055 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında İmzalanan - 2007/12055 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında İmzalanan "Tarım Ürünlerinde Tercihli Rejimin İyileştirilmesi Hakkında 1/2007 Sayılı Türkiye İsrail Ortak Komitesi Kararı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12051 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bulunan Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

- 2007/12052 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2007/12059 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2007Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 2006/11106 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/12061 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2007/12061 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2007/12069 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/12069 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARI

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 442)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 442)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/22)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/22)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/23)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/23)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/24)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/24)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/25)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/25)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları