İnteraktif CD

05 Mayıs 2007 - 26513          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11963 Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar- 2007/11963 Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar

- 2007/12003 2007 Yılı Yatırım Programında 1991K050070 Proje Numarası ile Yer Alan "Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi (Büyük Melen Projesi)" Kapsamında, Melen Çayı ile İstanbul İli Kağıthane İlçesi Arasında Bulunan ve Ekli Haritada Gösterilen Güzergahta Yer Alan Gayrimenkullerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2007/12050 Sınırları Belirtilen Alanın "Antalya Boğaçay, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Merkezi" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2007/11968 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11968 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- 2007/11991 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11991 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/6)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/7)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

- Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları