İnteraktif CD

03 Mayıs 2007 - 26511          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11990 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzlanan Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12012 Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 20/11/2006 Tarihli ve 2006/11201 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/12012 Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 20/11/2006 Tarihli ve 2006/11201 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12013 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2007/12013 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Adalet, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Değişikliği- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Değişikliği

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

- Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ- Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi,İthalatı,İhracatı,Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/9)

KURUL KARARI

- Kamu İhale Kurumunun 13/4/2007 Tarihli ve 2007/DK.D-54 Sayılı Kararı- Kamu İhale Kurumunun 13/4/2007 Tarihli ve 2007/DK.D-54 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/21 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/21 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları