İnteraktif CD

24 Nisan 2007 - 26502          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11942 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi" Projesinin Onaylanması Hakkında Karar