İnteraktif CD

20 Nisan 2007 - 26499          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11951 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Arasında İmzalanan "Büyükelçilik ve Rezidans Binalarının İnşa Edilmesi İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11934 15/9/2006 - 20/11/2006 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 20/11/2006 Tarihli ve 2006/11199 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/11938 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2007 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

- 2007/11946 75 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Türk Vatandaşlığına Alınan 11 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali ve 6 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/12)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/12)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/13)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/13)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/14)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/14)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/15)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/15)

- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/4/2007 Tarihli ve 2007/25 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/4/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları