İnteraktif CD

18 Nisan 2007 - 26497          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11933 Bazı Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarında Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

- 2007/11943 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Konut Finansmanı Fonunun, Varlık Finansmanı Fonunun ve Yatırım Fonunun Net Varlık Değerleri Üzerinden Hesaplanacak Kayda Alma Ücretine İlişkin Karar- 2007/11943 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Konut Finansmanı Fonunun, Varlık Finansmanı Fonunun ve Yatırım Fonunun Net Varlık Değerleri Üzerinden Hesaplanacak Kayda Alma Ücretine İlişkin Karar

- 2007/11944 Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliği- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliği

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Revize Edilen TS34 Turunçgiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS1898 Yazlık Kabak Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları