"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26491

MADDE 1 - 25/9/2003 tarihli ve 25240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "İş Deneyim Belgesi" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Çerçeve Sözleşme: Ortaklığın kendi başına veya sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle birlikte, bir veya birden fazla istekliler arasında belirli bir zaman aralığında gerçekleşecek mal ve hizmet alımlarının özellikle fiyat ve gerektiğinde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen sözleşmeyi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"h) Ortaklığın, operatör olarak Türkiye karasuları ve/veya uluslararası sularda gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim, depolama ve taşıma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımları."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

EK MADDE 1 - Ortaklık, sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle birlikte veya bu Yönetmelikte öngörülen ihale usullerini uygulamak kaydıyla kendi başına, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin çerçeve sözleşmeler yapabilir ve bu çerçeve sözleşmelere istinaden alım ihaleleri düzenleyebilir.

Çerçeve sözleşmenin yapılmasına ilişkin ihalelerde ödenek şartı aranmaz.

Ortaklığın kendi başına yapacağı çerçeve sözleşme kapsamındaki ihaleler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak ilan edilir. Çerçeve sözleşmeye taraf olacak istekliler tarafından sunulan teklifler 30 uncu madde hükümlerine göre değerlendirilerek istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Listeye alınan istekli sayısı birden az, yirmiden fazla olamaz. Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırk sekiz ayı geçmemek üzere listeye alınan isteklilerle çerçeve sözleşme imzalanır ve sonuçlar ilan edilir.

Yapılan çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımına, ihale yetkilisince onay verilmesi üzerine, listede yer alan istekliler imza karşılığı veya posta yoluyla ya da tebligatı daha sonra yapılmak kaydıyla, teleks, faks veya elektronik posta ile teklif vermeye davet edilir. Davet yazısına alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim ve ifa şartlarını gösteren bir şartname eklenir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İsteklilerden, tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az üç iş günü süre tanımak suretiyle çerçeve sözleşmeye esas olan teklif bedellerini geçmemek üzere tekliflerini vermeleri istenir. Yazılı olarak verilecek tekliflerin içeriğinin gizliliği ihale saatine kadar korunur ve ihale dokümanında belirtilen hükümlere göre teklifler değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve ihale, bu teklif sahibinin üzerinde bırakılır. İhalelerin sözleşmeye bağlanmasına ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde kısa sözleşme imzalanır.

İstekliler, yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve sözleşmeleri feshedilir.

Çerçeve sözleşmeye taraf olanların sayısının başlangıçta ihale dokümanında belirlenen alt sınırın altına düşmesi halinde, mevcut çerçeve sözleşmenin sona erdiği taraflara bildirilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Çerçeve sözleşme yapılmış olması, Ortaklığa alım yapma yükümlülüğü getirmez. Ortaklık, çerçeve sözleşme kapsamındaki mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Ayrıca, ihale yetkilisinin onay vermesi üzerine sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle birlikte, çerçeve sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmetler çerçeve sözleşme yapılan istekliden teminat alınmaksızın doğrudan alınabilir."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)