"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Resmi Gazete Tarihi:11.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26490

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimleri, çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon başkanını, ilgili üniversite, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, yönetici, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b) EUSA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Üniversite Sporları Federasyonunu,

c) Federasyon: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanını,

d) FISU: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunu,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

g) Spor Dalları: Üniversitelerde uygulanan spor dallarını,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile üniversitelerin sportif birimleri, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, yönetici ve benzeri spor elemanları, üniversite ile sporcu, antrenör, yönetici, benzeri spor elemanları, üniversiteler ile üniversiteler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Federasyonun teşkilatı

MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon; merkez ve taşra teşkilatından oluşur. İdari birimlerin ve taşra teşkilatının görev yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki birim ve kurullardan oluşur:

a) Genel kurul,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Onur kurulu,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Hakem, eğitim, hukuk, mali, sağlık, dış ilişkiler, teknik, sponsorluk ve diğer kurullar,

f) Genel sekreterlik,

g) İdari birimler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kurulların dışındaki kurul ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görevleri

MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

a) Ülke düzeyinde uygulanan spor dallarının üniversitelerimizin bünyelerinde dengeli bir şekilde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Türkiye'yi üniversite sporları ile ilgili konularda yurt içinde ve dışında temsil etmek,

c) Ülke içinde her türlü spor organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen bu müsabakaların devamlılığını sağlamak; müsabakalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel atamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ç) Yurt dışı ve yurt içindeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

d) Yöneticilerin, antrenörlerin, animatörlerin ve üniversite sporlarında etkin görev üstlenen diğer yetkililerin eğitilmelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanları ödüllendirmek, çalışmalarını sürekli izlemek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) İlgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatların FISU ve EUSA kural ve talimatlarına göre uygulanmasını sağlamak,

f) Yabancı ülkelerdeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

g) Üniversiteler ile gençlik ve spor il müdürlükleri ve Federasyon il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ğ) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan üniversite milli takımlarını ve teknik kadrolarını seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,

ı) Üniversiteler arasında spor müsabakalarının düzenlenmesini ve katılımları sağlamak için gerekli talimatları hazırlamak ve uygulamak,

i) Başarılı üniversiteli sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

j) Sporcular için eğitim ve hazırlık kampları düzenlemek,

k) Üniversitelerde uygulanan değişik spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlamak, bu konularda yazılı ve görsel basınla işbirliği yapmak,

l) Üniversitelerin spor etkinliklerini Federasyonla koordineli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

m) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım- satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

n) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak.

Genel kurul

MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Dünya ve Avrupa (FISU ve EUSA) Üniversite Sporları Federasyonlarının yönetim kurulu üyeleri,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Üniversitelerin rektörlerince üniversite bünyesinden belirlenecek bir üye,

ğ) Bünyesinde spor eğitimi veren fakülte/yüksekokul/bölüm bulunan üniversitelerin dekan/müdür/bölüm başkanları arasından rektör tarafından belirlenecek bir üye,

h) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ı) Üniversiteden mezun olmak kaydı ile yaz ve kış üniversite oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporculardan kura ile belirlenecek beş üye,

i) Federasyon faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

j) Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlıklarını ve Polis Akademisi Başkanlığını temsilen birer temsilci,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

k) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek iki üye.

(3) İl müdürlerinin tespitinde;

a) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

esas alınır.

(4) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır:

a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

c) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

d) Üniversiteler arasında sportif faaliyetler konusunda doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek,

e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatlarını onaylamak,

ğ) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

h) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalar, primler ve yatırımlar ile bu faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ı) Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (ç), (ğ) ve (ı) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

Genel kurul toplantıları

MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyatlarını takip eden altı ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise; iki yılda bir 30 Ağustosu takip eden ilk altı ay içerisinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.

(3) Mali genel kurulda önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet raporu, mali raporu, denetim kurulu raporu ile Federasyonun önceki dönem bütçesi görüşülerek karara bağlanır, sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Ayrıca Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine yönelik kararlar alınabilir.

(4) Olağanüstü genel kurul;

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

b)Yönetim kurulunun kararı,

c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı başvurusu, üzerine toplanır.

(5) Dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkan ve yönetim kurulunun görevlerini ise, genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun da ibra edilmemesi durumunda ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yerine getirir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(6) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(7) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

(8) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(9) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

Federasyon başkanı

MADDE 10 - (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

a) T.C. vatandaşı olmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

d) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeni ile takibata uğramamış olmak,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların Ceza ve Disiplin Kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

g) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Başkan adaylarından istenen belgeler şunlardır;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

d) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

e) Mezuniyet belgesi.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce aday olduklarına dair başvurularını, 2.000 YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırdıklarına dair dekont ve diğer belgelerle birlikte Federasyon genel sekreterliğine yaparlar. Yönetim kurulu genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

(4) Federasyon başkanının görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

(5) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanın belirleyeceği as başkanlardan birisi başkan vekili olarak yürütür. Yönetim kurulu içinde en çok dört asbaşkanlık oluşturulur. Asbaşkanların görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Asbaşkanlar başkan tarafından atanır. Başkan vekili olacak asbaşkanın Federasyon başkanı seçilmek için gerekli olan şartları taşıması gerekir.

(6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Başkanın görevleri

MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini; kanunlar, Ana Statü, diğer ilgili mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini asbaşkanlardan birine devretmek,

g) Asbaşkanları ve bunlardan birisini başkan vekili olarak atamak,

ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

h) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır.

(2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam altıya inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Üniversitelerarası spor müsabakalarına ve yarışmalarına katılacak olan üniversiteleri tespit etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, yarışmaları düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

b) Müsabaka ve yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışma ve müsabakalar olması ve bu durumun tespit edilmesi halinde söz konusu müsabakalar ve yarışmalar hakkında karar vermek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Üniversite sporları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, doktor, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak veya korumak, bunların çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

ç) Üniversitelerden alınacak katılım payları veya aidatları ile her türlü lisans ve cezai işlemlerden alınacak oranları belirlemek,

d) Üniversiteleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

e) Müsabakalarda ve yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak veya aldırmak,

f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve üniversitelerdeki sportif faaliyetlerin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve üniversite sporları ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası seminer, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

h) Üniversite sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet ve basılı eser yayınları ile üniversitelerin spor müsabakalarında forma ve spor malzemelerinde kullanacakları her türlü reklamlar konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

j) Üniversiteler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ve diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

k) Genel kurul toplantılarını organize etmek,

l) Bütçeyi hazırlamak,

m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

ö) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan Genel Müdürlüğün ilgili yönetmelikleri doğrultusunda ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

p) Gerektiğinde Federasyon Öğrenci Temsilciliği kurmak, bununla ilgili toplantılar yapmak,

r) Yükseköğretim Kurulu ile ihtiyaç halinde ortak çalışmalar yaparak, üniversitelerin bu çalışmalardan yararlanmasını sağlamak,

s) Federasyon programında yer almayan, yurt içinde yapılacak ve üniversitelerin katılacağı her türlü organizasyonu ve yurt dışında yapılacak organizasyonlara katılmak isteyen üniversitelerin katılım taleplerini onaylamak ve izin vermek,

ş) Üniversiteler arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

t) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Yönetim kurulu Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, yılda en az altı defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.

Denetleme kurulu

MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerindeki şartları taşımanın yanında en az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

(5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

(6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Denetleme kurulunun görevleri

MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kuruldan on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinden üyelere duyurur.

Disiplin kurulu

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan, dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için; Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımanın yanı sıra üyelerden ikisi hukuk fakültesi mezunu olmalıdır.

(3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(4) Disiplin kurulu; Federasyon tarafından düzenlenen spor organizasyonlarına üniversitelerini temsilen ferdi ve takım olarak katılan sporcu öğrenciler, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(5) Disiplin kurulu, gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Cezalar

MADDE 18 - (1) Üniversite sporları faaliyet ve müsabakalarında, ekipler ve sporcular tarafından yapılan sportmenlik dışı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, ulusal ve uluslararası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir.

Tahkim kurulu

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile üniversiteler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, üniversiteler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, üniversiteler ile üniversiteler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

(2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

MADDE 20 - (1) Üniversite sporuna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulabilir ve en az üç dönem Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra onursal başkanlık unvanı verilir. Onursal başkanlık ve onur kurulu unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Diğer kurullar

MADDE 21 - (1) Organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, disiplin, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

(2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel sekreter ve idari birimler

MADDE 22 - (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

(2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

(3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

(4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Federasyon başkanına karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taşra teşkilatı

MADDE 23 - (1) Federasyon; yurt içi bağlantısını sağlamak üzere üniversite bulunan illerde bir üniversite sporları il temsilcisi görevlendirir. Ayrıca birden fazla üniversite bulunan ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Federasyon yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimat ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 24 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyatlarını takip eden altı ay içerisinde yapılır.

(2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan edilerek duyurulur.

(3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

Genel kurul üyelerinin listesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 25 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

(3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

(4) Genel kurula üye seçme hakkına sahip olan kurum, kuruluş ve üniversiteler fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Üyeliğin istifa, ölüm ve ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 26 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı, kiralanması ve Federasyonun borçlanması konularında yetki vermek ve Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekir, diğer konularda salt çoğunluk aranır.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

MADDE 27 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

(2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili ya da yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

MADDE 28 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

(2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

(3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Başkanlık divanının görev ve yetkileri

MADDE 29 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

(3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

(5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler

MADDE 30 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Gündeme Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

(3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

(4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 31 - (1) Federasyon başkan adaylığı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

(2) Federasyon başkanı ya da yönetim, denetleme, disiplin veya hakem kuruluna atananların varsa üniversite kulüplerinin yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Buna karşın kulüp üyelikleri ise devam eder.

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

MADDE 32 - (1) Başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerin seçimi birlikte yapılır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

(3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır. Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

Başkan adaylarına söz verilmesi

MADDE 33 - (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

(4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

Seçimlerin yapılması

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 34 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

(2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer, kabinde bulunan oy pusulasına "evet" mührünü basar, oy pusulasının zarfa konulması ve seçim sandığına atılması ile de oy kullanılmış olur.

(3) Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

(4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Üyeler belirtilen şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

MADDE 35 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır. Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ya da gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

(2) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(4) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Eşit oy çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci tur oylamaya geçilir. Ancak bu oylamaya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı adayların gözetiminde sonucu kura ile belirler.

(5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Federasyon Bütçesi

MADDE 36 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile asbaşkanlardan birine devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter veya başkana vekalet eden asbaşkan ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir.

(4) Federasyon bütçesinin en az %15'i eğitim, altyapı ve üniversitelerin sportif faaliyetlerine yardım olarak ayrılır.

Federasyonun gelirleri

MADDE 37 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

c) Katılım payı, başvuru harçları, aidatlar,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri,

d) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

e) Sponsorluk gelirleri,

f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

g) Ceza ve itiraz gelirleri,

ğ) Yardım ve bağışlar,

h) Kira ve işletme gelirleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ı) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri,

i) Diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Federasyonun giderleri

MADDE 38 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkulleri bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirtilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlük ile ilişkiler

MADDE 39 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, Federasyonun kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya üniversitelerin yararlanabileceği gösterilir.

(3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz; kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

(4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

Üniversiteler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 40 - (1) Spor organizasyonlarına katılacak olan üniversiteler Federasyon tarafından her yıl yeniden tescil edilir. Üniversiteler arası spor faaliyetlerine katılacak olan üniversiteler, Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan tescil şart ve esaslarını yerine getirmesi halinde, tescil edilir ve belgesi verilir.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 41 - (1) Üniversiteler arası spor müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılırken, üniversite sporlarının ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

(2) Üniversitelerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Federasyon tarafından izin verilmeyen üniversiteler arası spor müsabakaları televizyondan, radyodan ve internet ortamından yayınlanamaz.

Talimatlar

MADDE 42 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

Bakanlığın gözetim ve denetimi

MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü

MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)