"
tammetin.jpg (2780 bytes)

İçişleri Bakanlığından

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:11.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26490

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlarda boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavların usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluş: Özel bir kanunla veya kanuna dayanarak, il özel idaresi veya belediyeye bağlı olarak kurulan, tüzel kişiliğe sahip kurumları,

b) Döner sermayeli kuruluş: İl özel idaresi veya belediyeye bağlı olarak kurulan ve bu idarelerin bütçesinden desteklenmekle beraber, kendi işletme faaliyetlerinden de gelir elde eden ticari kuruluşları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Giriş sınavı: Kapsam maddesinde belirtilen kurumların, boş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre tespit edilecek temel bir puan ve üzerindeki puana sahip olan adayların katılımı ile yazılı, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı olarak yapılacak sınavı,

ç) İdare: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşları,

d) Mahalli idare birliği: Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında 25/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile kurdukları kamu tüzel kişisini,

e) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İKİNCİ BÖLÜM

Kadrolara Atanacakların Seçilmesi

Seçme duyurusu

MADDE 5 - (1) İdare atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların; sınıf, unvan, dereceleri ile belirlenen KPSS puanı ve türünü, müracaat edecek adayda aranacak nitelikleri, kendi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan etmek suretiyle adaylara duyurur.

(2) Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden de duyuru yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Bu duyuruda; sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları, atanacak kadro sayısı ve değerlendirme yöntemi gibi hususlar da belirtilir.

Kabul için ön şart

MADDE 6 - (1) Adayların öncelikle KPSS' ye girmeleri, mahalli idarelerin belirleyeceği taban puanı ve bu taban puanı üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

(2) Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartlar ile sınav açan idarenin kendi mevzuatında öngörülen diğer şartları da taşımaları zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Başvuru

MADDE 7 - (1) Başvurular, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Eğer sınav yapacak idarenin internet adresinden duyuru yapılmış ise bu adreslerden de başvurular kabul edilebilir.

(2) Başvuru sırasında sadece; T.C. Kimlik numarası, KPSS Sonuç Belgesi veya idarece onaylı sureti ve uygulamalı sınav yapılacaksa buna ilişkin ehliyet ve benzeri belgenin fotokopisi veya idarece onaylı sureti istenir. İnternet yoluyla yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler sınava giriş sırasında ibraz edilir.

Başvuruların kabulü

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 8 - (1) Sınav başvuru belgelerinin, sınav tarihinden en az 15 gün önce sınavı yapacak idareye ulaşması şarttır. Bu süreye uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmez.

Seçme

MADDE 9 - (1) İdare, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılan adaylara idarece düzenlenen bir sınav giriş belgesi gönderilir.

(2) Sınava girişte, sınav giriş belgesi ibraz edilir. Aday, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM tarafından gönderilen KPSS bilgilerinin uyumu kontrol edilerek sınava kabul edilir. İdare buna ilişkin liste ve tutanakları sınav komisyonu üyelerine imzalatarak muhafaza eder.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Sınav komisyonu

MADDE 10 - (1) Sınav komisyonu, ilgili idarenin atamaya yetkili amirinin görevlendireceği üç veya beş kişiden oluşur. Komisyonlarda asil üye kadar yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi sınava katılan adayların öğrenim düzeyinden aşağı olamaz.

(2) İdarede, öğrenim düzeyi bakımından yeterli eleman bulunmadığı takdirde, valilik veya kaymakamlıktan üye talebinde bulunulur. Valilik veya kaymakamlık yeterli sayıda asil veya yedek üyeyi belirleyerek ilgili idareye bildirir.

(3) Sınav komisyonu, başvuruların incelenmesi, sınavın yapılması, sonuçlandırılması ve başarı sırasına göre sınav sonucunun kurumuna bildirilmesinden sorumludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Sınav konuları

MADDE 11 - (1) Yazılı ve sözlü sınav konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan

oluşur.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Değerlendirme

MADDE 12 - (1) Sınav yapacak İdare, sınavı adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapar. Hizmetin gerektirdiği hallerde sözlü sınav, araç, iş makinesi, bilgisayar kullanımı, sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılabilir.

(2) Yazılı veya sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirlenen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

(3) Kurum sınavı başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav türünden hangisi tercih edilmişse bunun sonucu esas alınarak belirlenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle belirlenir.

(5) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sayfasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

(6) Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü

MADDE 13 - (1) İdare, kendilerine başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM'ye bildirir.

(2) ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol eder. Sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır ve bu durum ÖSYM tarafından ilgili idareye 15 gün içinde bildirilir.

(3) Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) Ataması yapılarak göreve başlayanların listesi, atamanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı, DPB ve ÖSYM' ye bildirilir.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili idareler tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)