"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanlığından

TRAFİK SİGORTALARI BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:11.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26490

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezinin kurulmasına, işleyişine ve sigorta şirketlerinin bu konudaki yükümlülüklerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

b) İhtiyari trafik sigortası: Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasını,

c) Kasko sigortası: Kara Taşıtları Kasko Sigortasını,

ç) Merkez: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezini (TRAMER),

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Trafik sigortaları: (b), (c), (h), (ı) ve (i) bentlerinde bahsi geçen sigortaların tümünü,

f) Üye sigorta şirketleri: Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası ve Kaza Sigortası Branşlarında faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

g) Yetkili kullanıcılar: Merkezin bilgi kayıtlarına çeşitli düzeylerde erişim yetkisi tanınan sistem kullanıcılarını,

ğ) Yönetim Komitesi: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetim Komitesini,

h) Zorunlu ferdi kaza sigortası: Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını,

ı) Zorunlu taşımacılık sigortası: Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

i) Zorunlu trafik sigortası: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Trafik sigortaları bilgi merkezi (TRAMER)

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek ve merkezi İstanbulda olmak üzere Birlik bünyesinde tüzel kişiliği haiz Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kurulmuştur. Merkez, usul ve esasları Yönetim Komitesi kararıyla belirlenmek üzere İstanbul dışında da şube açabilir. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası veya Kaza Sigortası Branşlarında faaliyet ruhsatı bulunan tüm sigorta şirketleri Merkezin doğal üyesidir.

Merkezin amacı ve görevleri

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı, trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekarlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlamaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Merkez yukarıda bahsi geçen amaçların gerçekleşmesini teminen aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

a) Üye sigorta şirketlerinin zorunlu trafik, zorunlu taşımacılık ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak, bu verilerin en çok bir günlük gecikmeyle üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,

b) Üye sigorta şirketlerinden (a) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin muallak ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,

c) (a) bendinde bahsi geçen zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) Yönetim Komitesi Kararı üzerine Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanına, üye sigorta şirketlerinin; içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen ihtiyari trafik ve kasko sigortasına ilişkin verilerini ilave etmek, bu verilerin en çok bir günlük gecikme ile üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,

d) Üye sigorta şirketlerinden (ç) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen muallak ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,

e) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar gereğince; Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları ilgili mevzuat ve Yönetim Komitesince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tutmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,

g) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,

ğ) Prim üretim verilerini, sigortalılık oranlarını, kaza ve hasar verilerini ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,

h) Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ı) Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek,

i) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak,

j) Kamuoyunun trafik sigortaları ve sigortacılık uygulamaları konusunda bilgilenmesini teminen halkla ilişkiler, tanıtım ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

k) Müsteşarlıkça verilen sair görevleri yapmak.

(3) Merkez, yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere; gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkan sağlayan bir bilişim sistemi kurar, gerek duyulan hizmetleri dışarıdan satın alır.

Trafik sigortaları bilgi merkezi yönetim komitesi

MADDE 6 - (1) Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde biri başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

a) Müsteşarlıktan bir üye,

b) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden bir üye,

c) Birliği temsilen asgari Birlik genel sekreter yardımcısı veya üye sigorta şirketlerinin asgari genel müdür yardımcısı düzeyindeki yöneticileri arasından bir üye,

ç) Üye sigorta şirketlerinin asgari genel müdür yardımcısı düzeyindeki yöneticileri arasından Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek bir üye,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

d) Merkez müdürü.

(2) Yönetim Komitesine birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

(3) Üyelerin, temsil ettikleri kuruluşların görev alanına giren konularda veya seçildikleri uzmanlık dallarında, görevlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgiye ve en az yedi yıllık deneyime sahip olmaları zorunludur.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(4) Yönetim Komitesi, bir takvim yılı içinde dört defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı daveti, başkan veya en az üç üyenin talebi ile yapılır. Yönetim Komitesi en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Toplantıya beş üyenin katılımı halinde kararlar, en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla; dört üyenin katılımı halinde ise oy birliğiyle alınır.

Yönetim komitesinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen gerekli kararları almak, Merkezin görevlerinin yerine getirilebilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında Müsteşarlığa bilgi vermek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Merkez bütçesini onaylamak,

c) Üyelik katkı paylarını süresi içinde ödemeyen üye sigorta şirketleri hakkında gerekli işlemleri başlatmak,

ç) Merkez müdürünün ve diğer personelin atamalarını yapmak, özlük haklarını ve ücretlerini belirlemek,

d) Merkez adına kullanılacak yetkilerin, kimler tarafından ve nasıl kullanılacağını belirlemek,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Merkez tarafından üretilen bilgi ve belgelerin yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilere bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak verilip verilmemesine karar vermek,

f) Merkezin gelir getiren iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g) Görev alanına giren konularda Müsteşarlıkça talep edilebilecek çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ğ) Merkez nezdinde tutulacak defter ve evraka ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Merkez müdürü ve diğer personel

MADDE 8 - (1) Merkez müdürünün sigortacılık alanında en az 7 yıl ve bilgi teknolojileri alanında en az 3 yıl deneyime sahip olması zorunludur.

(2) Merkez müdürü, Merkezin hesaplarının ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, Merkezin işlerinin bu Yönetmelikte amaçlanan hususlara ve Yönetim Komitesi kararlarına uygun şekilde yürütülmesinden Yönetim Komitesine karşı sorumludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Merkezin amaç ve görevlerinin yerine getirilmesini teminen Yönetim Komitesi kararıyla yeterli sayıda personel istihdam edilir.

Üyelerin bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 9 - (1) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından kendilerinden istenen tüm bilgileri, doğru ve eksiksiz olarak, belirlenen şekilde ve sürelerde Merkeze iletmekle yükümlüdür.

(2) Üye sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası, zorunlu taşımacılık sigortası ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ait poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallak ve ödenmiş hasarlara ve kaza tutanaklarına ilişkin bilgileri Merkez tarafından hazırlanarak Müsteşarlık tarafından onaylanan veri yapısında ve en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Üye sigorta şirketleri, Yönetim Komitesi kararı üzerine ihtiyari trafik sigortası ve kasko sigortası sözleşmelerine ait içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallak ve ödenmiş hasar verilerini en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.

(4) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından, hatalı olarak gönderildiği tespit edilen bilgileri gecikmeksizin düzeltmek ve düzeltme kayıtlarını en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.

(5) Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortalarına ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Müsteşarlık gerekli tedbirleri alır.

Merkezin gelirleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelikle Merkeze verilen görevleri yerine getirmek üzere yapılacak giderler; üye sigorta şirketlerinin üyelik katkı paylarından, yatırım gelirlerinden, Merkez tarafından sağlanan hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden ve diğer gelirlerden karşılanır.

(2) Yönetim Komitesi, şirketlerin zorunlu trafik, zorunlu taşımacılık ve zorunlu ferdi kaza sigortalarındaki yıllık toplam prim üretimlerine göre üye sigorta şirketlerinin üyelik katkı payını belirler. Merkez nezdinde ihtiyari trafik ve kasko sigortasına ilişkin veri tabanının oluşturulması durumunda üyelik katkı payının hesabında bu sigortalara ilişkin yıllık prim üretimi de dikkate alınır.

(3) Üye sigorta şirketleri, Merkezin giderlerini karşılamak üzere kendilerinden yazı ile istenen üyelik katkı paylarını belirlenen sürelerde ödemek zorundadır. Üyelik katkı paylarını süresinde ödemeyen üye sigorta şirketlerinin Merkez veri tabanına erişiminin durdurulmasına Müsteşarlığın izniyle Yönetim Komitesi tarafından karar verilebilir.

Bilgi kayıtlarına erişim

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 11 - (1) Sigortalılara, işleteni bulundukları motorlu araçlarla ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkanı sağlanır.

(2) Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere Merkez nezdinde tutulan bilgilere dışarıdan erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli Müsteşarlıkça belirlenir.

(3) Kurallara uymayan yetkili kullanıcıların sisteme erişimleri ve bilgi kayıtlarından yararlanmaları, Müsteşarlığın onayıyla Merkez tarafından sınırlandırılır. Bu durumun süreklilik göstermesi halinde, bu kişilerin sisteme erişim ve bilgi kayıtlarından yararlanma yetkileri Müsteşarlığın onayıyla Merkez tarafından kaldırılır.

(4) Merkez nezdinde tutulan bilgileri talep eden yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin talepleri Yönetim Komitesi tarafından karara bağlanır. Bu fıkra kapsamında verilecek bilgilerin içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(5) Yönetim Komitesi, yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin sahip oldukları bilgileri belirlenen amaç doğrultusunda kullanmalarını teminen gerekli tedbirleri alır.

(6) İkinci ve dördüncü fıkralar kapsamında tanınacak erişimin ve/veya verilecek bilgilerin ücretinin belirlenmesine veya ücretsiz olarak sağlanmasına Yönetim Komitesince karar verilir. Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında sağlanan hizmet ücrete tabi değildir.

Denetim

MADDE 12 - (1) Merkezin faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 - (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)