"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlıktan

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:11.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26490

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli Devlet memurları için yetkili disiplin kurulları ile disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli memurların disiplin ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

(2) Başbakan ve Başbakanlık Müsteşarı; Kurumdaki tüm personelin disiplin amiridir.

(3) Müsteşar Yardımcıları; kendilerine bağlı birimlerin her kademedeki personelinin disiplin amiridir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

MADDE 5 - (1) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli personelin, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere; Başbakanlıkta Başbakanın onayı ile iki yıllık süre için Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

[EK]

tammetin.jpg (2780 bytes)