İnteraktif CD

06 Nisan 2007 - 26485          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5610 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5610 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11840 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan "Terörizm ve Örgütlü Suçla Mücadelede İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2007/11837 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11837 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- - Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- - Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk-Yabancı,Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş,İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Türk-Yabancı,Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş,İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 370)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 370)

- Avrupa Yapısal Tasarım Standardları (Eurocodes) Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2007-03)- Avrupa Yapısal Tasarım Standardları (Eurocodes) Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2007-03)

- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statasüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/33)- Uluslararası Gözetim Şirketi Statasüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/33)

- Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)- Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 91)- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 91)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/75, K: 2006/99 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan, 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/75, K: 2006/99 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan, 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları