İnteraktif CD

03 Nisan 2007 - 26482          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5612 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5612 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5613 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5613 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 889 (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

- Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik- Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları ile İlgili 2007/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması ile İlgili 2007/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 369)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 369)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları