İnteraktif CD

30 Mart 2007 - 26478          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 890 Kayısı Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

TEBLİĞLER

- Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)- Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/117, K: 2006/105 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/117, K: 2006/105 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları