İnteraktif CD

23 Mart 2007 - 26471          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5597 Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5597 Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11758 Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu Yirmi İkinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11767 Türk-Hırvat Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11768 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11784 Türkiye-Arnavutluk III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11790 Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu IV.Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11820 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Romanya Yönetimiyle İçişleri Bakanlığı Milli Arşivi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Musa ERİLLİ'nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2007/12)

ATAMA KARARLARI

- Bazı Üniversitelere Rektör Atanmasına Dair Kararlar

- Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi- 2007Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

- 2007 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri ve Teşvik Araçları Listesi- 2007 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri ve Teşvik Araçları Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/27 Sayılı Kararı (26/4/2005 tarihli ve 5336 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/27 Sayılı Kararı (26/4/2005 tarihli ve 5336 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları