İnteraktif CD

13 Mart 2007 - 26461          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/11774 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ'ın Atanmasına Dair Karar

- Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2007/19 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları