İnteraktif CD

02 Mart 2007 - 26450          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11622 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar- 2007/11622 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

- 2007/11728 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşu Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

- 2007/11731 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2007/11732 Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2007/11733 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

- 2007/11738 Samsun Büyükşehir Belediyesinin, 31/12/2004 tarihi itibarıyla Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararının Onaylanmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2007 Yılı Tarifesi- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2007 Yılı Tarifesi

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/4)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/4)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/2/2007 Tarihli ve 2007/15 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

- Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 177)

KURUL KARARI

- Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) ile İlgili, 28/2/2007 Tarihli ve 2007/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2.Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları