İnteraktif CD

10 Şubat 2007 - 26430          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5579 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5579 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelik- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair yönetmelik

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği (No: 2007/10)- Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği (No: 2007/10)

- Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (No: 2007/3)- Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (No: 2007/3)

- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/2/2007 Tarihli ve 2113 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/2/2007 Tarihli ve 2113 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/7 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 tarihli ve 5573 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/7 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 tarihli ve 5573 sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları