İnteraktif CD

09 Şubat 2007 - 26429          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5578 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5578 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 309)

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2007/1)

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007-32/33)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007-32/33)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/12 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME

- 29/1/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı ile İlgili- 29/1/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları