İnteraktif CD

06 Şubat 2007 - 26426          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği- Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/51, K: 2007/5 (27/4/2005 Tarihli ve 5337 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/51, K: 2007/5 (27/4/2005 Tarihli ve 5337 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları