İnteraktif CD

31 Ocak 2007 - 26420          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5577 Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5577 Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- İçişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği

- Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)- Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)

- Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)- Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

- Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik- Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2007/1)

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/79, K: 2007/3 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/79, K: 2007/3 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları