İnteraktif CD

30 Ocak 2007 - 26419          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/11566 Filyos Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi Hakkındaki 4/4/1994 Tarihli ve 94/5377 Sayılı Kararname ile 30/9/1996 Tarihli ve 96/8692 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik- Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 440)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 440)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 441)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 441)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/23)

- TFRS 7Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)- TFRS 7Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları