İnteraktif CD

24 Ocak 2007 - 26413          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/11565 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirme Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet,İçişleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik- Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

- Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları