İnteraktif CD

17 Ocak 2007 - 26406          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5573 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5573 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11528 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Kısmi Zamanlı Geçici İmam-Hatip Görevlendirilmesine İlişkin Karar

- 2007/11543 Karayolları Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı Olarak Üç Adet Başmühendislik Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/11473 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/11473 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 366)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 366)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Araştırma Kuruluşları ile Ortaklaşa Olarak Araştırma ve Geliştirme Projeleri Yürütecekler Arasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/20)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/21)

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2007/1)- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2007/1)

KURUL KARARI

- Marka Bazında Sigara veya Diğer Tütün Mamulleri İthal Etme Hakkını Elde Eden Firmalarca, Yapılacak Tütün Mamullerinin İthalatına İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 3270)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2007/1 Sayılı Kararı- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2007/1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları