"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:17.01.2007

Resmi Gazete Sayısı:26406

Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 7/11/2006 tarihli ve 18935 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                          Ahmet Necdet SEZER
                          CUMHURBAŞKANI
Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL              A. ŞENER              M. A. ŞAHİN            B. ATALAY
Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı
A. BABACAN            M.AYDIN              N. ÇUBUKÇU             K. TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK             M. V.GÖNÜL             A.AKSU               K. UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma Bakanı        İçişleri Bakanı          Maliye Bakanı
H. ÇELİK             F. N. ÖZAK             R.AKDAĞ              B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakanı    Sağlık Bakanı           Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER            M. BAŞESGİOĞLU           A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER             A. KOÇ               O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 1 - 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır."

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM"den sonra gelmek üzere "BEŞİNCİ BÖLÜM" eklenmiş, mevcut "Beşinci Bölüm" "Altıncı Bölüm" olarak teselsül ettirilmiş ve Beşinci Bölüm altında aşağıdaki 27/A, 27/B, 27/C ve 27/D maddeleri eklenmiştir.

"BEŞİNCİ BÖLÜM

İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Seçme duyurusu

MADDE 27/A - İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile KPSS taban puanı ve türünü Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

Bu duyuruda ayrıca giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.

Başvuru ve kabul

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 27/B - Adaylar, il özel idarelerine ve belediyelere, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birliklere ve döner sermayeli kuruluşlara, ÖSYM tarafından gönderilen KPSS Sınav Sonuç Belgesiyle başvururlar. Ayrıca, adaylar kabul için ilgili mevzuat uyarınca kendilerinden istenen diğer belgeleri de eksiksiz olarak vermek zorundadır.

Seçme

MADDE 27/C - İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, başvuran adayları KPSS sınavı başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınav yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Sınava başvuru şekli, sınav konuları, sınav komisyonunun teşkili, komisyonun çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Sınav sonuçları atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek olarak açıklanarak adaylara yazılı olarak duyurulur. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü

MADDE 27/D - İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM'ye bildirir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol eder. Sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır ve bu durum ÖSYM tarafından ilgili mahalli idareye 15 gün içinde bildirilir.

Ataması yapılarak göreve başlayanların listesi, 15 gün içinde DPB ve ÖSYM'ye bildirilir.

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mahalli idareler İçişleri Bakanlığına;" ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilan edilen Tercih Kılavuzlarında yer alan il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlara ait memur kadrolarına ilişkin yerleştirme işlemleri bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden önceki hükümlere göre sonuçlandırılır."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)