İnteraktif CD

13 Ocak 2007 - 26402          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5571 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5571 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11535 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan "Çalışma ve Tatil Vizesine İlişkin Mutabakat Muhtırasında Değişiklik Yapılmasına Dair Notalar"ın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/11532 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi ve 29/11/2005 Tarihli ve 2005/9735 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2006/11534 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik- 2006/11534 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik

- Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2007 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2007/6)

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Bazı Renkli Televizyon Tüpleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2007 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

DÜZELTME

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile İlgili- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile İlgili

- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13/1/2007 tarihli ve 26402 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 2007 Yılı Yatırım Programı Yayımlanmıştır.    - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13/1/2007 tarihli ve 26402 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 2007 Yılı Yatırım Programı Yayımlanmıştır.