İnteraktif CD

10 Ocak 2007 - 26399          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11500 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'na Ek Protokol A Çerçevesinde İmzalanan "Tarım Ürünlerinde Tercihli Rejimin İyileştirilmesi Hakkında 1/2006 Sayılı Ortak Komite Kararı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11496 Yabancı Diplomatik Personele Tebligat Yapılamayacağına İlişkin 9/12/1931 Tarihli ve 12010 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar- 2006/11496 Yabancı Diplomatik Personele Tebligat Yapılamayacağına İlişkin 9/12/1931 Tarihli ve 12010 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2006/11518 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye'deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği- Türkiye'deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği

- Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (No: 2007/1-12)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 88)- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 88)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20, K: 2006/25 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20, K: 2006/25 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33, K: 2006/36 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33, K: 2006/36 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları