İnteraktif CD

30 Aralık 2006 - 26392          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5568 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun,İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5568 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun,İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5569 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun- 5569 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

- 5570 Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun- 5570 Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11439 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2006/11440 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2006/11443 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11446 Resmi İstatistik Programı (2007-2011)'nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2006/11447 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar- 2006/11447 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/11448 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2006/11448 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2006/11460 Türkiye İstatistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Karar

- 2006/11472 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/11472 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akşam Sanat Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Akşam Sanat Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği

- Bağcılık Yönetmeliği- Bağcılık Yönetmeliği

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik

- Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT)- Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT)

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)

- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği- Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 308)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 365)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 365)

- Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği (No: 2006/55)

- Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2006/56)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/78)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/78)

- 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2007Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)- 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2007Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

- Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 2007/1-2)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/15)

- İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/13)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/32)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/1)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/2)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/4)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/5)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/7)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/12/2006 Tarihli ve 2076 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/12/2006 Tarihli ve 2076 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları