İnteraktif CD

29 Aralık 2006 - 26391          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11441 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11442 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11449 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/11449 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11450 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar- 2006/11450 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

- 2006/11462 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2006/11462 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2006/11463 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2006/11463 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Spor Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Spor Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/220/AT)- Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/220/AT)

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

- Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (No: 2007/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/21 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/8)

- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/9)

- Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/10)

- Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)

- Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/12)

- Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/13)

- Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/14)

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2006 Tarihli ve 2006/100 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2006 Tarihli ve 2006/102 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları