İnteraktif CD

09 Aralık 2006 - 26371          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11266 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanların İsim ve Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ve 22/10/1990 Tarihli ve 90/1117 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Değiştirilmesine İlişkin Karar

- 2006/11324 Sel Afeti Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki Çiftçilere Çay ve Şeker Hibe Edilmesine İlişkin Karar

- 2006/11325 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 53)

- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/133, K: 2006/91 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/133, K: 2006/91 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1, K: 2006/98 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/2001 Tarihli ve 4684 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1, K: 2006/98 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/2001 Tarihli ve 4684 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları