İnteraktif CD

08 Aralık 2006 - 26370          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5559 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5559 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11195 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Nezdinde Standardizasyon, Metroloji, Belgelendirme ve Ticari Denetim Ajansı (TADJIKSTANDARD) Arasında İmzalanan "İşbirliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11223 Türk-Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VIII.Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11202 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar- 2006/11202 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

- 2006/11203 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2006/11203 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/11239 Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/11248 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/11248 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11264 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/11265 Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/11240 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2006/11240 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- 2006/11249 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği- 2006/11249 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

- 2006/11254 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/11254 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2006/11269 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/11269 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2005/95 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2005/95 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/55, K: 2006/88 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapan, 9/7/1953 Tarihli ve 6123 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/55, K: 2006/88 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapan, 9/7/1953 Tarihli ve 6123 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları