İnteraktif CD

29 Kasım 2006 - 26361          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 882 Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11198 Sel Afetinde Zarar Gören Çiftçilere Hububat Tohumluğu ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar

- 2006/11199 15/9/2006-20/11/2006 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

- 2006/11200 Sel Afeti Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki Çiftçilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Millî Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik- Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/16)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/17)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/18)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/19)

- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2006 Yılında Uygulanan Ücretlerde Artış Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

KURUL KARARI

- 811 Kişinin 1 inci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/112, K: 2006/49 Sayılı Kararı (12/5/2001 Tarihli ve 4672 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/112, K: 2006/49 Sayılı Kararı (12/5/2001 Tarihli ve 4672 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

DÜZELTME

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları