İnteraktif CD

28 Kasım 2006 - 26360          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11148 "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma"nın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2006, 2/2006 ve 3/2006 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Bazı Dışişleri Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Bazı Üniversitelere Yapılan Rektör Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik- Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/76)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/76)

- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2006 Tarihli ve 2029 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2006 Tarihli ve 2029 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları