"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:19.11.2006

Resmi Gazete Sayısı:26351

MADDE 1 - 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin "F Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "F2 Yetki belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," ibaresi "F2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin;

a) "F Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan; "(b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer, ilçe ise 2 milyar Türk Lirası, il ise 6 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine" ibaresi, "b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Yeni Türk Lirası, il ise 6 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine" şeklinde; "(c) F2 yetki belgesi için, B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "c) F2 yetki belgesi için, B1, D1 veya E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,"şeklinde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

b) "F Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yolcu taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır."

c) "G türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinin; (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 15 milyar Türk Lirası kati ve süresiz Banka teminat mektubu vermeleri" ibaresi, (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 30 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri" ibaresi, (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan "Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş" ibaresi ile (d) bendinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak 5 milyar Türk Lirası kati ve süresiz teminat mektubu vermeleri" ve "Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş" ibareleri madde metninden çıkarılmış, aynı bölüme (d) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"e) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar. "

"f) Eşya taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır."

ç) "H türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinde yer alan; "H1 yetki belgesi için Bakanlığa 40 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "H1 yetki belgesi için 20 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," şeklinde, (b) bendinde yer alan; "H2 yetki belgesi için Bakanlığa 50 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 40 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "H2 yetki belgesi için 40 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," şeklinde,

değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

d) "P türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan; "Bakanlığa 10 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 12 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları," ibaresi, "12 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları," şeklinde, (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan; "Bakanlığa 50 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 125 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması," ibaresi ise "125 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması," şeklinde, değiştirilmiştir.

e) "R türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.",

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır."

f) "T yetki belgesi almak için başvuranların" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"T yetki belgesi almak için başvuranların;

a) Sermayelerinin T1 yetki belgesi için en az 300 bin Yeni Türk Lirası, T2 ve T3 yetki belgeleri için en az 100 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

Bakanlık, gerektiğinde bütün yetki belgesi türleri ile ilgili sermaye ve işletme sermayesi miktarlarını günün şartlarına göre düzenleyebilir.

2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınması ve dağıtımı, bu Yönetmelik kapsamındaki yetki belgeleriyle yapılamaz."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğinin 22 nci maddesine (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

"i) Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere D1 ve/veya B1 yetki belgesi alanların, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait bir internet sitesi kurması, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmesi, kurulacak sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile yetki belgesi sahiplerinin her türlü iletişim ve benzeri bilgilerinin yer alması zorunludur."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak;

a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; birinci derecedeki yakınları arasında veya yetki belgesi aldıkları tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olmaları kaydıyla, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi yeni gerçek veya tüzel kişilik adına el değiştirebilir. Eğer yetki belgesi sahibine Yönetmeliğin Geçici Maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz.Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içinde Yönetmelikte ön görülen yetki belgesi alma şartlarını sağlamak zorundadır. Bir yıl içerisinde şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgi ve Belge Verme ile Tebliğ ve Genelgelere Uyma Zorunluluğu

Madde 32 - Yetki belgesi sahipleri;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Bakanlık ile denetim/inceleme yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

b) Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere aykırı hareket edemez.

c) Bakanlıkça yayımlanan genelgelere aykırı hareket edemez."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca, yenileme ücretinin süresinde Bakanlık ilgili hesaplarına yatırıldığının belgelenmesi de yazılı müracaat olarak kabul edilir."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendinde geçen "bir" ibareleri "iki" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30'dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, önceden Bakanlıktan izin almak sureti ile belirli bir süre için, kullanılan taşıtın toplam koltuk sayısının % 10'unu aşmayacak sayıda koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulanabilir."

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Düzenli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saat'e yolcu bileti düzenlenemez ve zaman tarifesinde yer alan her sefere araç tahsis edilmesi zorunludur."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"h) 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ı) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin "A) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri" başlıklı bölümüne, (b) alt bendinin 7 nci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu bentler eklenmiştir.

"8) Terminal işletmecileri, terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

9) Terminal İşletmecileri; işlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş - çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle,"

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetimle görevlendireceklerde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"17 nci maddenin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu altyapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar," ibaresi, "17 nci maddenin (d) bendinin (9) uncu fıkrasına aykırı hareketle karayolu altyapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara yapmış olduğu her ihlal ile ilgili olarak beş ihtar," şeklinde,

"22 nci maddesinin birinci fıkrasının ı) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar" ibaresi "22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) veya (i) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde,

"38 inci maddesinin d) ve e) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar" ibaresi "38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"48 inci maddesinin d) ve g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar" ifadesi, "48 inci maddesinin; (d) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar, (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar"

"50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere bir ihtar," ibaresi, "50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar,"

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"5) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir.

"c) Bu Yönetmeliğin, 32 nci maddesinin (b) bendine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespitinden sonra 30 gün; (c) bendine aykırı hareket edenlerin ise 15 gün süre ile durdurulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Bu Yönetmeliğin, 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi taşımacı ve acentenin faaliyetleri 30 gün süre ile durdurulur."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin; 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 nci bendinin ikinci fıkrası, madde metninden çıkarılmıştır.

"3) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, başvuru, yenileme, değişiklik ve her türlü işlem sırasında ibraz/beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin yanlış, yanıltıcı veya sahte olarak verildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için de, durum otuz gün içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu durumdakilerin iki yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi talebi değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir."

MADDE 19 - Bu Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının c) bendinde öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31/12/2006 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi en çok altı aya kadar uzatabilir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi alınarak yapılan yolcu taşımalarında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenler için 60 ıncı maddenin b) bendinde yer alan tahsil şartı aranmaz."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"a) Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla;..."ibaresi, "a) Ticari amaçla veya kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla;.." şeklinde değiştirilmiş ve bu bendin sonuna "Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır." paragrafı eklenmiştir.

Aynı maddenin (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

"ö) Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan "Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz" hükmü 1/11/2006 tarihinden önce düzenlenmiş bulunan A2 yetki belgeleri için 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

p) 17 nci maddenin son fıkrası, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 25/2/2008 tarihine kadar zorunlu değildir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

r) Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere 30/11/2006 tarihine kadar yetki belgesi alanlar için bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (i) bendi 31/1/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

s) K türü yetki belgesi sahipleri için bu Yönetmeliğin 33 üncü ve 57 nci madde hükümleri 25/2/2008 tarihine kadar uygulanmaz.

ş) Bu Yönetmeliğin "Terminaller" başlıklı bölümünün 51 inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde yer alan "Alt ve üst yapı özellikleri" 31/12/2007 tarihine kadar aranmaz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

t) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında yer alan "...faaliyetten men edilerek on beş gün süreyle parka çekilir," hükmü 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

u) F1 yetki belgesi almış olanlar, 31/12/2006 tarihine kadar, ücret farkını ödemek kaydı ile F1 yetki belgelerini F2 yetki belgeleri ile değiştirebilirler. Düzenlenen F2 yetki belgesinin geçerlilik/bitim tarihi F1 yetki belgesindeki bitim tarihidir."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin ekindeki ücret tarifesinde yer alan; "F2 Yetki Belgesi: 4 milyar TL" ibaresi, "F2 Yetki Belgesi: 6 milyar TL" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)