İnteraktif CD

17 Kasım 2006 - 26349          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11183 Avrupa Birliği Komisyonu ile Ülkemiz Arasında İmzalanan, "Topluluk Programlarına ve Ajanslarına Katılım Projesine İlişkin Finansman Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/11158 Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/33, K: 2002/56 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/33, K: 2002/56 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları