İnteraktif CD

08 Kasım 2006 - 26340          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5553 Tohumculuk Kanunu- 5553 Tohumculuk Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/11133 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 1 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dış Alım ve Satış Miktarı Ölçüsünün 2007 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar- 2006/11133 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 1 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dış Alım ve Satış Miktarı Ölçüsünün 2007 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi İleri Malzeme ve Boya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Okan Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/34, K: 2005/91 Sayılı Kararı (22/3/2000 Tarihli ve 4551 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/34, K: 2005/91 Sayılı Kararı (22/3/2000 Tarihli ve 4551 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları