İnteraktif CD

28 Ekim 2006 - 26330          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5552 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5552 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI 2006/11108 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Ömer DUMAN'ın Atanmasına Dair Karar

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- 2006/11084 Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- 2006/11084 Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/70)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/70)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/71)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/71)

- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 39)- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 39)

- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2005/93 Sayılı Kararı (28/12/2004 Tarihli ve 5277 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2005/93 Sayılı Kararı (28/12/2004 Tarihli ve 5277 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları