İnteraktif CD

21 Ekim 2006 - 26326          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11078 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptali Hakkında Tezkere

ATAMA KARARLARI 2006/11065 Kamu İhale Kurulu Üyeliğine Yaşar GÖK'ün Atanmasına Dair Karar

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Belediye İtfaiye Yönetmeliği- Belediye İtfaiye Yönetmeliği

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İç Su Araçları Yönetmeliği- İç Su Araçları Yönetmeliği

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

- 5490 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili 2006/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- 5490 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili 2006/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TAU/2004-05)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-5)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-6)

- Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 48)

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2007 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No:2006/48)

- Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/6)- Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/74, K: 2005/73 Sayılı Kararı (30/6/2005 Tarihli ve 855 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/74, K: 2005/73 Sayılı Kararı (30/6/2005 Tarihli ve 855 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları