İnteraktif CD

13 Ekim 2006 - 26318          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5548 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu- 5548 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/10961 İstanbul İli Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

- Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Yolsuzlukla Mücadelenin Koordinasyonu ile İlgili 2006/32 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 47)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/27)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları