"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:10.10.2006

Resmi Gazete Sayısı:26315

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

a) Kuruluş ve faaliyet izinlerine,

b) Ana sözleşme değişiklikleri ve hisse devirlerine,

c) Yöneticilerine,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ç) Düzenleyecekleri sözleşmelere,

d) İşlem sınırlarına,

e) Faaliyet izinlerinin iptaline,

f) Birleşme, devir, bölünme ve tasfiyelerine,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

g) Muhasebe, raporlama ve denetimlerine

ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10 uncu, 12 nci ve 32 nci maddeleri ile 30/9/1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

c) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,

ç) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net karı toplamından varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle elde edilen bakiye ile nitelikleri Kurulca belirlenecek sermaye benzeri borçları,

d) Şirket: Türkiye'de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile yurtdışında kurulu bu kuruluşların Türkiye'de açılacak ilk şubelerini,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Şube: Şirketlerin bağımlı bir parçasını oluşturan ve şirketlerin faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan her türlü işyerini,

f) Temsilcilik: Şirketlerin bağımlı bir parçasını oluşturan, herhangi bir finansal kiralama, faktoring veya finansman işlemi yapmamak kaydıyla müşteriler ile şirket merkezi arasında irtibatı sağlayan, ürün tanıtımı ve pazarlama hizmeti veren birimi,

g) Tüketici: Malı veya hizmeti satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet İzinleri

Kuruluş şartları

MADDE 4 - (1) Şirketlerin;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için beş milyon Yeni Türk Lirasından, finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

ç) Ticaret unvanında "Finansal Kiralama Şirketi", "Faktoring Şirketi" veya "Finansman Şirketi" ibaresinin bulunması,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,

e) Kurucularının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıması,

f) Kurucularının tüzel kişi olması halinde Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

şarttır.

Kurucuların nitelikleri

MADDE 5 - (1) Şirket kurucuları ile şirketin tüzel kişi kurucularında yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin;

a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun, mülga 18/6/1989 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 8/6/1933 tarihli ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

d) Şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

zorunludur.

Kuruluş izni

MADDE 6 - (1) Şirket kuruluşlarına Kurulca izin verilir. Şirket kurulması için ek-1'de belirtilen belgelerle birlikte Kuruma başvurulması zorunludur. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

Faaliyet izni

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 7 - (1) Kurulca kuruluş başvurusunun uygun görülmesi halinde kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanmasını müteakip şirketlerce;

a) Finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması,

b) Ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olması,

c) İmza yetkisine sahip kişilerin belirlenmiş olması,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

ç) Uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmuş, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmuş ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması,

d) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

kaydıyla faaliyet izni alınmak üzere ek-2'de yer alan bilgi ve belgelerle Kuruma başvurulur. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Kuruluş iznini takip eden yüzseksen gün içerisinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmayan şirketlerin kuruluş izinleri geçersiz sayılır.

(3) Faaliyette bulunmaları Kurulca uygun görülenlere, Kurumca "Faaliyet İzin Belgesi" verilir. İzin belgesi, herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulur.

(4) Faaliyete geçilmesini müteakip faaliyete geçiş tarihinin bildirilmesi ve adres ve iletişim bilgilerinin Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(5) Faaliyet izninin alınmasını müteakip bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'de ilk şubelerini açmaları

MADDE 8 - (1) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'de ilk şubelerini açmaları Kurulun iznine tabidir.

(2) Yurtdışında kurulu bir şirketin Türkiye'de ilk şubesini açabilmesi için;

a) Türkiye için ayırdığı sermaye miktarının bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tutardan az olmaması,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) Şirketin yüzde on ve daha fazla paya sahip gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip gerçek kişi ortaklarının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olması,

c) Türkiye'deki faaliyet konusuyla ilgili olarak kurulu olduğu ülkede en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olması,

zorunludur.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(3) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'de ilk şubelerini açabilmeleri için ek-3'te yer alan belgelerle Kuruma başvurulması gerekmektedir. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

(4) Bu şirketlerce ilk şube dışında şube açılması, yurtiçinde şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabidir. Ancak, bu halde şubelerden birinin merkez şube olarak tespit edilerek Kuruma bildirilmesi şarttır.

Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'de temsilcilik açmaları

MADDE 9 - (1) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'de temsilcilik açması ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurumun iznine tabidir. Temsilcilik açacak şirketlerin sermayelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tutardan az olmaması ve konularıyla ilgili olarak kurulu oldukları ülkede en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olmaları gerekir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

(2) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye temsilcilerinin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.

(3) Kuruma yapılacak başvurulara yurtdışında kurulu şirket ile temsilcisinin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını tevsik edici belgelerin eklenmesi zorunludur.

(4) Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde temsilcilik açma izni verilir. Temsilciliklerin açılış tarihleri ile adres ve iletişim bilgilerinin açılışlarını müteakip otuz gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Türkiye'de faaliyette bulunan şirketlerin yurtiçinde şube ve temsilcilik açmaları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 10 - (1) Şirketlerin yurtiçinde şube ve temsilcilik açmaları Kurumun iznine tabidir. Şube veya temsilcilik açmak üzere Kuruma başvuracak şirketlerin bu Yönetmelikte yer alan işlem sınırlarına uyumlu olarak faaliyet göstermeleri ve her bir şube veya temsilcilik için bir milyon Yeni Türk Lirası tutarında ödenmiş sermayeye sahip olmaları gerekir. Kuruma yapılacak başvurulara şube veya temsilcilik açılışına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve şube veya temsilcilik açılma nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan fizibilite raporunun eklenmesi zorunludur. Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde şirketlere şube veya temsilcilik açma izni verilir.

(2) Şubeler ve temsilcilikler Kurumdan izin aldıktan sonra doksan gün içerisinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilerek faaliyete geçerler. Bu süre içerisinde faaliyete geçilmemesi halinde şube veya temsilcilik açılış izni geçersiz olur. Açılışına izin verilen şube ve temsilciliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı bir örneği ile şubeler ile ilgili olarak 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(3) Kurumca şubelere ayrıca "Şube İzin Belgesi" verilir. Bu belge herkesin görebileceği şekilde şubelerde asılı bulundurulur.

(4) Şirketler kapanan şubelerini ve temsilciliklerini, kapanış tarihini izleyen on beş iş günü içinde şubeler için "Şube İzin Belgesi"ni de iade etmek suretiyle Kuruma bildirirler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(5) Şube ve temsilciliklerin adres değişikliklerinin on beş gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Şirketlerin bir ilde bulunan şube veya temsilciliklerinin başka bir ile taşınması yeni şube veya temsilcilik açılması esaslarına tabidir.

(6) Şirketler her ne ad altında olursa olsun şube ve temsilcilik dışında teşkilatlanmaya gidemezler ve acentelik veremezler.

(7) Serbest bölgelerde şube ve temsilcilik açılması yurtiçinde şube ve temsilcilik açma esaslarına tabidir.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Türkiye'de faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı teşkilatları

MADDE 11 - (1) Şirketlerin yurtdışında teşkilatlanması, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Faaliyete başlanmasını ve faaliyetin sona erdirilmesini müteakip otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunulması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Sözleşme Değişikliği ve Hisse Devrine İlişkin Hükümler

Ana sözleşme değişikliği

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 12 - (1) Şirketlerin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.

(2) Şirketlerin adres değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma bildirmeleri zorunludur.

Hisse devri

MADDE 13 - (1) Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Kurulun iznine tabidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(3) Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Kurulun iznine tabidir.

(4) İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Kuruma tevdi edilmesi zorunludur.

(5) İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöneticiler

Yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece imza yetkilileri

MADDE 14 - (1) Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile birinci derece imza yetkililerinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Genel müdür ve yardımcıları

MADDE 15 - (1) Şirketlere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşıyan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bir genel müdür atanır.

(2) Genel müdür yardımcılarının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir.

Müdürler kurulu

MADDE 16 - (1) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur. Bu Yönetmelik uygulamasında müdürler kurulu yönetim kurulu, merkez şube müdürü genel müdür hükmünde olup, bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranır.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Şube yöneticisi ve temsilciler

MADDE 17 - (1) Şirketlerin şube yöneticisi ve temsilcilerinin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Atama

MADDE 18 - (1) Genel müdür ve yardımcıları, birinci derece imza yetkisine sahip kişiler, şube yöneticileri ve temsilciler yönetim kurulu kararı ile atanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve yardımcıları ile birinci derece imza yetkisine sahip kişiler, müdürler kurulu üyeleri, şube yöneticileri ve temsilcilerin atanmalarını veya seçilmelerini müteakip bir ay içerisinde bu Yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ve atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Kuruma yapılacak bildirimlere şube yöneticileri ve temsilciler için hizmet sözleşmelerinin bir örneğinin eklenmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şirketlerin Düzenleyecekleri Sözleşmelere İlişkin Hükümler

Yazılı sözleşme zorunluluğu

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine faaliyet izni verilen şirketlerin, müşterileri ile yapacakları işlemler için yazılı sözleşme düzenlemeleri zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Finansman şirketlerinin genel sözleşme zorunluluğu

MADDE 20 - (1) Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yaparlar. Finansman şirketlerince açılan krediler, genel sözleşmedeki esaslara göre tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte, doğrudan satıcıya ödenir. Ancak kredi geri ödemeleri adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır.

Finansal kiralama sözleşmelerinde süre kısaltımı

MADDE 21 - (1) Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki mallar için dört yıldan kısa olabilir:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Kurumca onaylanan mallar.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, sözleşmenin ilgili düzenlemelerde yer alan haklı nedenlerle sona ermesi ya da feshi halinde, finansal kiralama sözleşmesine konu malın asgari dört yıl süresini doldurulması kaydıyla aynı kiracı veya başka bir kiracıyla yapılan finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar.

c) Yurtiçinde ve yurtdışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle zarar gören mallar ile bu sebeplerle kiralayanı ya da kiracısı zarar gören mallar.

ALTINCI BÖLÜM

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sınırlamalar

Şirketlerin yapamayacakları iş ve işlemler

MADDE 22 - (1) Şirketler;

a) Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

b) Teminat mektubu veremezler,

c) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler.

İşlem sınırı ve karşılıklar

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

MADDE 23 - (1) Finansal kiralama şirketlerinin net finansal kiralama alacakları ve kiracılardan diğer alacakları toplamı tutarı, faktoring şirketlerinin fon kullandırımından kaynaklanan alacaklarının toplam tutarı ve finansman şirketlerinin kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı özkaynaklarının otuz katını geçemez.

(2) Şirketler, işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Muhasebe, Raporlama ve Denetim

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Muhasebe ve raporlama

MADDE 24 - (1) Şirketler, Kurul tarafından uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.

(2) Şirketler, şekil ve kapsamı Kurumca belirlenecek mali tablolar ve istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Kuruma göndermek zorundadırlar.

Denetim

MADDE 25 - (1) Şirketlerin faaliyetleri, Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından denetlenir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Şirketler, Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadırlar.

Bağımsız denetim

MADDE 26 - (1) Şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Kurumca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kurulca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şarttır. Şirketlerin yılsonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ilgili yılın Ekim ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bilgi verme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde şirketler, Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma tevdi etmek zorundadırlar.

Yurtdışından temin edilecek belgeler

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak temin edilecek belgelerle ilgili hükümler yabancı uyruklu kişiler hakkında da kıyasen uygulanır.

(2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye'nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şirketin Sona Ermesi

Faaliyet izninin iptali

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile yasaklanan faaliyetlerde bulunan, adres değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmeyen ve yapılan yasal tebligata rağmen adresinde bulunamayan, faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara veren veya bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine aykırı fiil veya işlemleri iki defadan fazla gerçekleştiren şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Ortakları kuruluşta aranan şartları kaybeden şirketlere durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri için altı aya kadar süre tanınır. Bu süre zarfında durumlarını Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeyen şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(3) Merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin, merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim mercii tarafından faaliyetlerinin durdurulması veya yasaklanması veya Türkiye'de faaliyetlerine devam etmesine ilişkin olumsuz görüş verilmesi durumunda faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(4) Faaliyet izni iptal edilen şirketlerin bu hususun taraflarına tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde "Faaliyet İzin Belgesi"ni Kuruma iade etmeleri gerekir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(5) Faaliyet izni iptal edilen şirketlerin iptal tarihinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını toplayarak, şirket nevi ve unvanını değiştirmek veya tasfiye işlemlerini başlatmak üzere karar almaları zorunludur.

(6) Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Birleşme, devir, bölünme ve tasfiye

MADDE 30 - (1) Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmesi Kurulun iznine tabidir. Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmesine ilişkin izin işlemleri çerçevesinde Kurum gerekli göreceği her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

(2) Şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla genel hükümlere tabidir. Şirketlerin tasfiye süreci gerekli görülmesi halinde Kurumca denetlenebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Parasal tutarlar

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelikteki parasal tutarlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki artış oranının iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 32 - (1) 28/4/1992 tarihli ve 21212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik, 8/7/1992 tarihli ve 21278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik, 21/12/1994 tarihli ve 22148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve 26/7/1994 tarihli ve 22002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süresi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Şirketler durumlarını, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi de dahil olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Mücbir sebeplerin bulunması ve Kurulca uygun görülmesi halinde bu süre iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan işlem sınırında aşım olan şirketler, söz konusu aşımları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip üç ay içinde gidermek zorundadır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Şirketlerin intibak süresi içerisinde mevcut irtibat bürolarını şube veya temsilciliğe dönüştürmeleri veya kapatmaları zorunludur.

(3) Şirketler bu Yönetmelik hükümlerine intibak edinceye kadar yeni şube veya temsilcilik açamazlar.

(4) Süresi içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine intibak eden şirketlere Kurumca "Faaliyet İzin Belgesi" ve şubeler için de "Şube İzin Belgesi" verilir. Bu süre zarfında durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine intibak ettiremeyenlerin faaliyet izni kaldırılır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.

2. Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen işlem türlerini açıklayan detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvellerini içeren bir rapor.

3. Gerçek kişi kurucular ile tüzel kişi kurucularında yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişiler için beyanname (EK: 4).

4. Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucularında yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran tüzel kişiler için beyanname (EK: 5).

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

5. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Mahkemelerinden alınacak belgelerin,

6. Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş veya haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğuna dair Asliye Ticaret Mahkemelerinden alınacak belgelerin,

7. Kurucu gerçek kişiler ile tüzel kişi kurucularında yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Kuruma verilmek üzere talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri. (EK: 6).

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

8. Kurucu tüzel kişilerin kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri.

9. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair beyan. (EK: 7).

10. Kurucular ile tüzel kişi kurucularında yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadıklarına veya kontrolü elinde bulundurmadıklarına ilişkin bir beyan (EK: 8).

11. Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ve ana sözleşmede başvuru tarihine kadar yapılan değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

12. Kurucu tüzel kişilerin, ortaklık yapıları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listeler, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile kar ve zarar cetvelleri.

13. Kurucu tüzel kişilerin yüzde on ve daha fazla oranda sermaye paylarının veya kontrollerinin bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapıları.

14. Kurucuların muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeler.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

15. Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son üç yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile ekleri.

16. Kurucu gerçek kişiler ve belirlenmişse görevlendirilecek yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişleri.

17. Kurucuları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletnamelerin noter onaylı örnekleri.

18. Gerçek kişi kurucu ortakların nüfus kağıdının noter onaylı örnekleri ve ikametgah ilmühaberleri.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belge.

2. Anasözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı bir nüshası.

3. İmza yetkisine sahip kişilerin noterce onaylı imza sirküleri.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

4. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen şartları haiz olduklarını tevsik edici belgeler.

5. Uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmuş, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmuş olduğunu ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeler.

1. Şirketin anasözleşmesi ve Türkçe çevirisi ile uyruğunda bulunduğu ülkeden alacağı faaliyet konusu ile iştigal ettiğini gösterir belge.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

2. Şirketin Türkiye'de faaliyette bulunmasına ilişkin olarak hazırlanan ve yapılması düşünülen işlem türleri hakkında açıklamaları da ihtiva eden ayrıntılı bir yapılabilirlik raporu.

3. Son üç yıla ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri ile faaliyet raporları.

4. Şirket tarafından doldurulacak beyanname.(EK:5)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

5. Şirketin yüzde on ve daha fazla paya sahip gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip gerçek kişi ortaklarının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığını tevsik edici belgeler.

6. Müdürler kurulu üyelerinin bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen genel müdürde aranan şartları taşıdığını tevsik edici belgeler.

7. Türkiye'de şube açılmasına ilişkin olarak yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri.

8. Şirketin ortaklık yapısını gösterir belge.


|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| 
|ADI-SOYADI             :                                                      |FOTOĞRAF   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|       | 
|DOĞUM YERİ VE TARİHİ        :                                                      |       | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|       | 
|UYRUĞU               :                                                      |       | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| 
|ANA ADI              :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BABA ADI              :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|İKAMETGAH ADRESİ          :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ÖĞRENİM DURUMU           :                                                             | 
|(Ayrıntılı)                                                                         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN                                                                  | 
|UNVANI VE ADRESİ          :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI      :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VERGİ KİMLİK NUMARASI       :                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ                                                                | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|  |İŞYERİNİN UNVANI (1)             |GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ                  |GÖREV UNVANI                   | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|1 |                       |                            |                         | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|2 |                       |                            |                         | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|3 |                       |                            |                         | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|4 |                       |                            |                         | 
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| 
|SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ                                               | 
|(MİLYON YTL)                                                                         | 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|YILI                |NET GELİR                |ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ                             | 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)                                                                | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|ŞİRKETİN UNVANI               |FAALİYET TÜRÜ          |SERMAYESİ         |HİSSE TUTARI                    | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|1                      |                |              |                          | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|2                      |                |              |                          | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|3                      |                |              |                          | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|4                      |                |              |                          | 
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------| 
|SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)                                                               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|YERİ            |CİNSİ          |PAFTA            |ADA           |PARSEL      |TAKYİDATLARI         | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|1              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|2              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|3              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|4              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|5              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|6              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|7              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|8              |            |              |             |         |               | 
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------| 
|MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN                                                     | 
|AYRINTILI DÖKÜMÜ                                                                       | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|1  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|2  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|3  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|4  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|5  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR                                                                 | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----| 
|ÇALIŞTIĞI       |                           |         |         |         |         |   | 
|BANKALAR (6) (7)    |                           |1        |2        |3         |4        |5  | 
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----| 
|BANKA ADI       |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ŞUBE ADI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MEVDUAT (MİLYON YTL)  |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADELİ         |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADESİZ        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|KREDİ (MİLYON YTL)   |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MİKTARI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TEMİNATI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TÜRÜ          |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADESİ         |                                                                   | 
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----| 
|            |                           |6        |7        |8         |9        |10  | 
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----| 
|BANKA ADI       |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ŞUBE ADI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MEVDUAT (MİLYON YTL)  |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADELİ         |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADESİZ        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|KREDİ (MİLYON YTL)   |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MİKTARI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TEMİNATI        |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TÜRÜ          |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|VADESİ         |                                                                   | 
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI                                                   | 
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| 
|ALACAKLININ ADI                                |ALACAĞIN                                   | 
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------| 
|                                       |TÜRÜ              |MİKTARI           |VADESİ      | 
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------| 
|1  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|2  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|3  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|4  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|5  |                                                                            | 
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ                                           | 
|GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU                                                | 
|REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8):                                                | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ                                          | 
|KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI                                               | 
|DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:                                                       | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI                                          | 
|BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER                                                 | 
|DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:                                                       | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI;                                                   | 
|VARSA DAVANIN KONUSU:                                                                    | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP                                                    | 
|BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:                                                              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE                                               | 
|TELEFON NUMARALARI:                                                                     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI                                                   | 
|AÇIKLAMA:                                                                          | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                İMZA  : 
                                TARİH  : 
                                ....../....../...... 
  AÇIKLAMALAR: 
  ------------ 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5) "Ortağı bulunduğu şirketler" bölümünde belirtilen şirketlerin hisseleri hariç tutulacaktır.

(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TÜZEL KİŞİNİN                                                                        | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|UNVANI             :                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ   :                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|SERMAYESİ           :                                                               | 
|(Açıklamalı)                                                                         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ADRESİ             :                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|FAALİYET KONUSU        :                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (MİLYON YTL)                                                   | 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|YILI     |NET KARI (ZARARI) (1)                     |ÖZKAYNAKLARI              |AKTİF TOPLAMI             | 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|İŞTİRAKLERİ (2)                                                                       | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|ŞİRKETİN UNVANI            |FAALİYET TÜRÜ             |SERMAYESİ               |HİSSE TUTARI             | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|1                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|2                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|3                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|4                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|5                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|6                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|7                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|8                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)                                                               | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|YERİ         |CİNSİ     |PAFTA         |ADA      |PARSEL                 |TAKYİDATLARI             | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|1           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|2           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|3           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|4           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|5           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|6           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|7           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|8           |        |            |        |                    |                   | 
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|1                                                                              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|2                                                                              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|3                                                                              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|4                                                                              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|5                                                                              | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)          |1       |2           |3           |4           |5           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|BANKA ADI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|ŞUBE ADI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|MEVDUAT (MİLYON YTL)             |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADELİ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADESİZ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|KREDİ (MİLYON YTL)              |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|MİKTARI                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|TEMİNATI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|TÜRÜ                     |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADESİ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|                       |6       |7           |8           |9           |10          | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|BANKA ADI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|ŞUBE ADI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|MEVDUAT (MİLYON YTL)             |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADELİ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADESİZ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|KREDİ (MİLYON YTL)              |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|MİKTARI                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|TEMİNATI                   |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|TÜRÜ                     |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|VADESİ                    |        |            |            |            |           | 
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)                                                 | 
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ALACAKLININ ADI                        |ALACAĞIN                                           | 
|                               |-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|                               |TÜRÜ       |MİKTARI          |VADESİ                      | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|1                               |         |             |                         | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|2                               |         |             |                         | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|3                               |         |             |                         | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|4                               |         |             |                         | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|5                               |         |             |                         | 
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------| 
|FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER                                                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZE 10'UNDAN FAZLASINA SAHİP GERÇEK VE                                          | 
|TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN                                          | 
|KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:                                                    | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR                                                     | 
|HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:                                                                 | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                İMZA  : 
                                TARİH  : 
                                ....../....../...... 
AÇIKLAMALAR: 
------------ 

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır. (2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır. (3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır. (4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır. (5) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır. (6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir. (7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir. (8) Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

       ................................. 
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilmek üzere, arşiv kayıtlarını 
da içeren adli sicilimin çıkarılarak tarafıma verilmesini arz ederim. 
                                ....../....../...... 
                                ADI-SOYADI 
                                İMZA 
SOYADI         : 
ADI           : 
BABA ADI        : 
ANA ADI         : 
DOĞUM YERİ/TARİHİ    : 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL: 
İLÇE          : 
MAHALLE/KÖY       : 
CİLT NO         : 
AİLE SIRA NO      : 
SIRA NO         : 
ADRESİ         : 

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)


       BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
       KURUMUNA 

İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.


       BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
       KURUMUNA 

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

tammetin.jpg (2780 bytes)